Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων «PARKING ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Α.Ε.Α.Σ»

Mε την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ’ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η εταιρία «PARKING ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Α.Ε.Α.Σ.» ή «Εταιρία» με έδρα στην οδό Κριεζώτου & Ζαλοκώστα 8, 10671 Αθήνα συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων-ΓΚΠΠΔ- (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

1. Λίγα λόγια για την Εταιρία
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης οχημάτων.

2. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας.

3. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Ποια Προσωπικά Δεδομένα επεξεργάζεται η Εταιρία:
Φροντίζουμε να επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται.
Ειδικότερα:

α. Ως προς την τήρηση συμβάσεων συνεργατών παροχής υπηρεσιών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Iban των Συνεργατών μας.

β. Για την στάθμευση των οχημάτων μηνιαίας συνδρομής επεξεργαζόμαστε: ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., e-mail.

γ. Έως ότου πληρωθεί η θέση εργασίας που προκηρύσσεται επεξεργαζόμαστε: Βασικά δεδομένα ταυτοποίησης των υποψήφιων εργαζομένων (Ονοματεπώνυμο), Στοιχεία Επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-email).

δ. Για την προστασία προσώπων και αγαθών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δια της βιντεοεπιτήρησης τα οπτικά δεδομένα και τις πινακίδες οχημάτων των επισκεπτών και πελατών.

5. Για ποιο σκοπό επεξεργάζεται η Εταιρία τα Προσωπικά Δεδομένα σας ;
Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών της Εταιρίας και ειδικότερα:
Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

 • Για την τήρηση των υποχρεώσεων μας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία)
 • Για το έννομο συμφέρον της Εταιρίας μας.

6. Η Εταιρία θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα και για άλλους σκοπούς;
Η Εταιρία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η Εταιρία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει ρητά την συγκατάθεσή σας.

7. Ποια είναι η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας;
Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα των πελατών μόνο αν υπάρχει νόμιμος λόγος. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται σε μία από τις κάτωθι νομιμοποιητικές βάσεις:

 • τις έννομες υποχρεώσεις της Εταιρίας
 • στο έννομο συμφέρον της Εταιρίας.

8. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας;
Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι τρίτες εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε προκειμένου να σας παρασχεθούν υπηρεσίες στάθμευσης και για τεχνική συντήρηση.
Στις περιπτώσεις αυτές οι τρίτες αυτές εταιρίες είναι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρίας, δηλαδή συνεργάτες της Εταιρίας, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ακολουθώντας τις οδηγίες μας και εφαρμόζοντας τις αυστηρές διαδικασίες της Εταιρίας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρία εξακολουθεί να έχει την ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας σέβονται τα Δεδομένα σας;
Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρία:

 • να τηρούν εχεμύθεια, και να δεσμεύουν με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και το προσωπικό τους,
 • να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας,
 • να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των Δεδομένων,
  να μας ενημερώνουν για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των Δεδομένων σας.
 • να διαγράφουν ή/και μας επιστρέφουν τα Δεδομένα σας, με τη λήξη της σύμβασής μας και
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

10. Διαβιβάζει η Εταιρία τα Δεδομένα σας σε Χώρες εκτός της Ε.Ε.;
Η Εταιρία μας δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.

11. Χρόνος τήρησης των Δεδομένων
Τα Δεδομένα που αφορούν την ταυτότητά σας καθώς και αυτά που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας μας διατηρούνται από την Εταιρία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να ολοκληρώσουμε την παροχή υπηρεσιών μας.

12. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης/Διαφάνεια: Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα Δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή Δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των Δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία τους, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των Δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε, χωρίς αναδρομική ισχύ, την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
 • Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας αποστείλετε σχετικό αίτημα είτε στην έδρα της Εταιρίας, στην οδό Κριεζώτου & Ζαλοκώστα αριθμός 8, Τ.Κ. 10671, Αθήνα, Αττική είτε στο e-mail info@parkingzalokosta.com.

14. Πότε απαντάει η Εταιρία στα Αιτήματα σας;
Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή της προς εσάς.

15. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο e-mail info@parkingzalokosta.com.

16. Κάνει η Εταιρία χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;
Η Εταιρία δεν λαμβάνει αποφάσεις, ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων των χρηστών.

17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από την Εταιρία;
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

18. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;
Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.